TYTUŁ PROJEKTU

Wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę na przykładzie działań w województwie lubelskim (PL) i obwodzie wołyńskim (UA)

O CZYM JEST PROJEKT

Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wiedzy o reagowaniu w sytuacji kryzysowej będącej konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę. Badania zaplanowane w projekcie mają charakter głównie jakościowy i interdyscyplinarny, łącząc socjologiczne i politologiczne (w zakresie polityk publicznych) spojrzenie na zarządzanie migracjami. Planowane działania są osadzone w koncepcjach multilevel governance oraz social resilience.

Celem  badań jest zmapowanie aktorów (w ramach różnorodnych kategorii podmiotów: centralnych, lokalnych, publicznych, prywatnych, formalnych, oddolnych) zaangażowanych w zarządzanie kryzysem i działania pomocowe dla osób uciekających po 24 lutego z Ukrainy do Polski (lub ze wschodnich regionów Ukrainy do jej regionów zachodnich). Badania realizowane będą na terenie dwóch obszarów przygranicznych: województwa lubelskiego – PL (migranci zagraniczni) oraz obwodu wołyńskiego – UA (migranci wewnętrzni). Cele szczegółowe odnoszą się do analizy działań zidentyfikowanych aktorów w różnych wymiarach, m.in. koordynacji, współpracy, zasobów, wyzwań, reakcji i dynamiki procesu w Polsce i w Ukrainie zarówno w fazie recepcyjnej, jak i na kolejnych etapach kryzysu. W obecnej sytuacji kluczowe jest jak najszybsze rozpoczęcie badań z uwagi na dużą zmienność sytuacji.

Cele te chcemy osiągnąć przez przeprowadzenie badań jakościowych (wywiady, grupy focusowe) z reprezentantami różnych kategorii inicjatyw pomocowych w województwie lubelskim oraz w obwodzie łuckim. Badanie po stronie ukraińskiej koordynowane i realizowane będzie przez zespół badaczy z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki, który jest parterem lidera, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Efektem podjętych badań będzie opracowanie raportów, publikacji naukowych, ale także rekomendacji dla lokalnych (i centralnych) aktorów zarządzania procesami migracyjnymi.

PUBLIKACJE W PROJEKCIE

Miejsce realizacji: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Socjologii

Czas trwania: wrzesień 2022-listopad 2023

Źródło finansowania: grant interwencyjny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Zespół projektu:

dr Karolina Podgórska – kierownik

Zespół badawczy UMCS:

dr Małgorzata Dziekanowska

dr Andrzej Jekaterynczuk

dr Andrzej Stawicki

Zespół badawczy Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego:

prof. Oksana Yarosh

dr Olga Kuzmuk

dr Valentyna Lyubchuk